ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา (SMSS) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๔

เพื่อสนับสนุนโครงการโรงเรียนประชารัฐ
 

๑.โรงเรียนบ้านจานทองกวาววิทยา

๒.โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น

๓.โรงเรียนบ้านกระทิง

๔.โรงเรียนบ้านกราม

๕.โรงเรียนบ้านกระเบา

๖.โรงเรียนบ้านเพ็ก

๗.โรงเรียนบ้านศรีแก้ว

๘.โรงเรียนบ้านภูเงิน (อินทรสุขศรีราษฎร์สามัคคี)

๙.โรงเรียนบ้านกระแซงใหญ

๑๐.โรงเรียนบ้านตาเอก

๑๑.โรงเรียนบ้านโพธิ์กระสังข์

๑๒.โรงเรียนบ้านกระบี่

๑๓.โรงเรียนบ้านชำแจงแมง

๑๔.โรงเรียนโชติพันธ์วิทยาสามัคคี


สนับสนุนโดย : 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๔
Email:amornsrianan@gmail.com/Line:srianan.comp